Óvodai beíratás hirdetmény 2021.

2021. március 22. 08:58
HIRDETMÉNY
 ÓVODAI BEÍRATÁS
Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde
óvodai beíratás időpontja a 2021/2022. nevelési év vonatkozásában:
 
2021. április 26. -án és 27.-én  700 – 1700 óra  között lesz
 
A beíratás helye személyesen: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Nemesvámos, Patak u. 1. Személyesen beiratkozni kizárólag előre egyeztetett beosztás alapján lehet. Időpont egyeztetés telefonon, a 30/514-92-96-os számon történhet.
A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozatának figyelembevételével, az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a Felvételi kérelmet és a beiratkozáshoz szükséges iratokat az ovoda@nemesvamos.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb 2021. április 28. napjáig.
Az óvoda felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését is ellátja.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  2. a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2021. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek.
Az intézményvezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve – az intézményvezetőnél. A kérelmet írásban kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Felmentés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
A felmentést engedélyező szerv: a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 38/B. §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.
Az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentési kérelmet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához kell benyújtani.
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése esetén:
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) szerint  a  napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási  Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
 
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest
Pf.: 19.
 
Több gyermek esetén több űrlapot kell kitölteni. Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek oktatási azonosítóját a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 14. § (4) – (5) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermek oktatási azonosítószámáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a köznevelési információs rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.
Amennyiben a gyermek még nem járt óvodába és nincs oktatási azonosító száma, az űrlapon az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagyni. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Nemesvámos, 2021. március 22.
                                                                                                    Sövényházi Balázs s.k.
                                                                                                            polgármester
 
 

betöltés