Óvodai beíratás 2024.

2024. március 20. 14:27
HIRDETMÉNY
 
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
 
Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde
 
óvodai beíratás időpontja
 
a 2024/2025. nevelési év vonatkozásában,
 
2024. április 24.-én és 25.-én  700 – 1700 óra  között lesz.
 
A beíratás helye: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Nemesvámos, Patak u. 1.
 
Az óvoda felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.
 
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését is ellátja.
 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  2. a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
 
A főigazgató az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2024. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek.
A főigazgató döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve – a főigazgatónál. A kérelmet írásban kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 
Felmentés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.
A felmentést engedélyező szerv: a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 38/B. §-a alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.
 
Az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentési kérelmet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalához kell benyújtani.
 
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése esetén:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.
 
Az Oktatási Hivatal elérhetősége:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest
Pf.: 19.
 
Több gyermek esetén, több űrlapot kell kitölteni. Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek oktatási azonosítóját a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 14. § (4) – (5) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet a főigazgatótól a gyermek oktatási azonosítószámáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a köznevelési információs rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.
Amennyiben a gyermek még nem járt óvodába és nincs oktatási azonosító száma, az űrlapon az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagyni.
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 
Nemesvámos, 2024. március 20.
 
 
 
                                                                                                   Sövényházi Balázs s.k.
                                                                                                           polgármester
 
 

betöltés